Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

RegioPlus verwelkomt Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen!’

RegioPlus is zeer verheugd dat er een breed gedragen akkoord ligt om gezamenlijk aan de slag te gaan voor de zorg voor ouderen. De arbeidsmarkt stopt natuurlijk niet bij het ‘ouderendomein’. De toenemende knelpunten op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn vragen om een integrale aanpak en actie. RegioPlus stemt zoals toegezegd graag met betrokken partijen af welke acties landelijk en/of regionaal opgepakt worden. De veertien regionale werkgeversorganisaties, die samen RegioPlus vormen, werken in de regio al hard aan oplossingen voor de arbeidsmarktknelpunten in Zorg en Welzijn.

Via regionale actieplannen worden krachten in de regio effectief gebundeld en concreet afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld om de instroom van jongeren met 15% te verhogen, voldoende stageplaatsen te creëren en extra trajecten voor zijinstromers te organiseren. Dit soort maatregelen sluit vanzelfsprekend naadloos aan op de Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen!’. De 14 regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn fungeren als spil tussen de diverse landelijke en regionale initiatieven. Voorbeelden van reeds ingezette acties om personeelstekorten terug te dringen in de regio zijn:

Transvorm, Brabant: Zonder Zorg 2020: Intentieverklaring voor het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn
Op bestuurlijk niveau zijn concrete afspraken gemaakt gericht op het gezamenlijk verhogen van instroom en extra opleidingsplaatsen, etc. De verwachting is dat zeker 100 organisaties in Brabant zich hierbij zullen aansluiten.

Utrechtzorg, Regio Utrecht: Ondertekening convenant SamUZ op 28 juni 2017
In de arbeidsmarktregio Utrecht hebben 30 zorg- en onderwijsorganisaties in convenant SamUZ afspraken gemaakt over het uitbreiden van opleidingscapaciteit. Er wordt afgestemd wat in de toekomst nodig is en gezamenlijk worden voldoende stage en opleidingsplaatsen georganiseerd.

Viazorg, Zeeland: Minister en staatssecretaris bij aftrap Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg
Vijf Zeeuwse ouderenzorgorganisaties, mbo-school Scalda en de Hogeschool Zeeland beginnen komend schooljaar een gerichte praktijkopleiding. De ouderenzorg in Zeeland voorziet de komende jaren een nijpend tekort aan personeel.

SIGRA, Noord-Holland Noord: Startschot gezamenlijk opleiden zorgpersoneel
13 Zorgaanbieders uit Noord-Holland Noord starten meteen na de zomer met het realiseren van 250 extra opleidingsplekken voor niveau 3, 4 en 5. Deze samenwerking werd 11 juli 2017 met de ondertekening van het convenant ´Toekomstbestendig opleiden langdurige zorg Noord-Holland Noord´ bekrachtigd.

WGV Zorg en Welzijn, Stedendriehoek: Samen op zoek naar een oplossing voor de tekorten in de zorg
Aventus, de gemeenten in de Stedendriehoek en diverse zorginstellingen en instanties
slaan de handen ineen om de tekorten in de zorg aan te pakken. Samen bieden zij nieuwe leerwerktrajecten in de zorg aan voor zij-instromers. Dit traject is voor iedereen, met én zonder zorgachtergrond, die werken en leren wil combineren.
 
Imago
Daarnaast onderschrijft RegioPlus het belang om continu te werken aan positieve beeldvorming over het werken in de sector. Regionale werkgeversorganisaties hebben de handen ineen geslagen en het lespakket ‘Aan jou hebben we wat’ ontwikkeld voor leerlingen van het vmbo, havo en vwo om ze enthousiast te maken voor een loopbaan in Zorg en Welzijn. Inmiddels zijn ruim 1.000 lespakketten door onderwijsinstellingen besteld. Verder wil RegioPlus graag op zeer korte termijn met alle betrokken partijen afspraken maken om nog dit najaar imago-acties uit te voeren. Met als doel de school- en beroepskeuze van onder andere jongeren positief te beïnvloeden, om al in 2018 de instroom substantieel te verhogen.

Scholing
Met de Regionale Sectorplannen zijn via de regionale structuur van RegioPlus in de afgelopen jaren  bijna 70.000 scholingstrajecten gerealiseerd. In maart jl. heeft RegioPlus de resultaten van de Regionale Sectorplannen Zorg gepresenteerd aan staatssecretaris Van Rijn. Ook toen is geconstateerd dat door de toenemende personeelstekorten een nieuwe impuls noodzakelijk is voor de arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Regioplus is blij met de extra impuls van 72 miljoen euro die in de Kamerbrief van 12 juli 2017 door het ministerie van VWS is toegezegd.

Wilt u meer informatie over de aanpak tekorten en/of activiteiten van de regionale werkgeversorganisatie in uw regio? Kijk dan op dit kaartje voor contactgegevens.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg