Programmalijnen

Beleid Duurzame Inzetbaarheid

Als gevolg van de ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand binnen de sector Zorg en Welzijn is Beleid Duurzame Inzetbaarheid van groot belang. Activiteiten richten zich op behoud van personeel.

Meer lezen
Kwalificeren voor Zorg & Welzijn

De sector streeft naar een duurzame en continue aanwas van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Afstemming met het beroepsonderwijs is hierbij van essentieel belang.

Meer lezen
Strategisch Arbeidsmarktbeleid

Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn.

Meer lezen
Werven met beleid

Werven met Beleid richt zich op het aantrekken van personeel voor de sector zorg en welzijn. Door middel van de activiteiten op dit thema worden zorg- en welzijnsinstellingen ondersteund om hun personeelsbeleid aan te scherpen en (wervings)activiteiten slimmer en efficiënter te organiseren.

Meer lezen

Beleid duurzame inzetbaarheid

Als gevolg van de ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand binnen de sector Zorg & Welzijn is Beleid duurzame inzetbaarheid van groot belang. Activiteiten richten zich op behoud van personeel. Onder andere door het ontwikkelen van levensfasebewust beleid om werknemers, vitaal, gemotiveerd en voor de arbeidsmarkt geschikt te houden.

Gezondheidsbeleid van werkgevers richt zich op het maximaliseren van de inzetbaarheid van werknemers. Het gebruik van bijvoorbeeld de werkvermogensmonitor wordt door een groot aantal regionale arbeidsmarktorganisaties gestimuleerd. De uitkomsten daarvan vormen onder andere input voor de diverse regionale netwerken op dit thema.

Preventie en vermindering van fysieke belasting en agressie vinden plaats binnen het kader van Gezond & Zeker (zie ook www.gezondenzeker.nl.). In de afgelopen jaren is rondom dit thema veel expertise opgebouwd. Tevens hebben ruim 20.000 zorg- en welzijnmedewerkers zich geregistreerd als ergocoach en/of veiligheidscoach. Daarnaast organiseert het landelijk bureau van RegioPlus de jaarlijkse Kennisdagen van Gezond & Zeker (klik hier voor het verslag van de Kennisdagen 2015) en worden brochures, een vakblad en digitale nieuwsbrieven verspreid. Mede aan de hand van deze kennis en informatie ondersteunen regionale arbeidsmarktorganisaties zorg en welzijnsinstellingen door het organiseren van workshops en netwerkbijeenkomsten.


Het behoud van personeel voor de sector wordt verder vormgegeven door het creëren van bewustzijn, afstemming met het onderwijs en instrumenten met betrekking tot ‘een leven lang leren’. De eisen die aan medewerkers gesteld worden zijn hoog in de zorg. Bij- en doorscholing is dus van groot belang. Bovendien draagt het ook bij aan de motivatie van medewerkers en worden zij op een positieve manier blijvend aan de organisatie en sector verbonden.

Ook wordt personeel voor de sector behouden door specifiek in te zetten op intrasectorale mobiliteit. Mobiliteit houdt medewerkers actief, vitaal en geeft ontwikkelingsmogelijkheden. In geval van boventallige medewerkers in de ene branche (bijvoorbeeld kinderopvang en jeugdzorg), dragen regionale arbeidsmarktorganisaties hun steentje bij, door hen te begeleiden naar werk in de andere branche (zorg). Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Speerpunten
Activiteiten binnen Beleid duurzame inzetbaarheid richten zich met name op:

  • Gezondheidsbeleid
  • Omgaan met fysieke belasting en agressie
  • Bij- en doorscholing (leven lang leren)
  • Intrasectorale mobiliteit
Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn