Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Reactie Rapportage commissie Werken in de zorg 2018

10-1-2019

Op 21 december 2018 stuurde Minister Hugo de Jonge de rapportage van de commissie Werken in de zorg naar de Tweede Kamer. RegioPlus ziet in deze rapportage een groot compliment voor de inspanningen van werkgevers en andere partijen in de regio (zoals ROC’s en hogescholen) om te komen tot meer instroom. Vooral op het gebied van meer instroom en hogere opleidingsinspanningen bij werkgevers, worden goede resultaten behaald. Gezien het harde werk dat de afgelopen tijd is verricht, is het goed om te zien dat inspanningen lonen.


Vorig jaar is vanuit de regionale werkgeversorganisaties onder andere meer nadruk komen te liggen op de urgentie om mensen voor zorg en welzijn te behouden en het besef dat bestuurlijke betrokkenheid daarbij noodzakelijk is. De regionale kleuring is hierin zichtbaar. In dat kader is door een meerderheid van de regio’s een start gemaakt met uitstroomonderzoek en worden bijeenkomsten en scholingen rondom duurzame inzetbaarheid georganiseerd. Het is mooi te zien dat ook de commissie in haar rapportage dit belang van behoud onderschrijft.

De commissie constateert dat het betrekken van professionals bij de totstandkoming van plannen belangrijk is. Iets dat RegioPlus ten volste onderschrijft en waar ze zich ook voor inzet. Eén van de kerntaken van RegioPlus en de regionale werkgeversorganisaties is de inzet op kennisdeling via reeds bestaande structuren en netwerken. Dit kan de goede inspanningen die op dit moment al lopen rondom het betrekken van professionals nog meer onder de aandacht brengen. Daarnaast is er veelvuldig contact met werknemers- en beroepsorganisaties om te kijken op welke wijze professionals nog meer positie kunnen krijgen binnen de RAAT’s.

Kortom, er gebeurt al veel in de regio. Een start is gemaakt, maar er moet nog meer gebeuren om de uitdagingen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Het RegioPlus netwerk zal meer gaan inzetten op vernieuwende oplossingen en innovatie. Al deze inspanningen moeten gezamenlijk op verschillende niveaus geleverd worden. RegioPlus onderschrijft dan ook het punt van de commissie dat het belangrijk is dat er actie plaatsvindt bij de landelijke partijen. De tekorten –en de arbeidsmarktproblematiek in brede zin- is een probleem dat om zowel regionale als landelijke inspanningen vraagt. Tegelijkertijd is niet alles maakbaar. Dat neemt niet weg dat er niets te doen is: gezamenlijk (landelijk én regionaal) kunnen in 2019 nog vele mooie stappen gezet worden.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg