Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Samenvatting voortgangsrapportage Werken in de Zorg

4-6-2019

Donderdag 22 mei heeft het ministerie van VWS de voortgangsrapportage van het actieprogramma Werken in de zorg verstuurd naar de Tweede Kamer. RegioPlus heeft de belangrijkste punten uit de brief samengevat.


In de rapportage is te lezen dat de verwachtte tekorten zijn teruggelopen tot ongeveer 80.000. Hierbij wordt aangegeven dat dit deels het gevolg is van verbeterde rekenmethodieken en deels door alle inspanningen die zijn verricht vanuit het actieprogramma. In de rapportage worden een reeks voorbeelden genoemd van acties die zijn ingezet vanuit de regio, zoals RAAT, SectorplanPlus, Sterk in je Werk en het Actie Leer Netwerk. Over het SectorplanPlus wordt vermeld dat het totale budget voor de derde tranche wordt uitgekeerd. Dit betekent concreet een verhoging van het budget met 60 miljoen euro.
 
De rapportage benadrukt enerzijds het positieve resultaat van het teruglopen van de tekorten maar anderzijds dat er nog veel werk verzet moet worden om de tekorten in zijn geheel terug te dringen. Daarom is een intensivering nodig op 5 punten:
 
1) Meer aandacht voor behoud
2) Anders werken
3) Het opschalen van onderwijsvernieuwingen
4) De zorgprofessionals nadrukkelijker betrekken
5) Aanpakken arbeidsmarktvraagstuk vanuit de gezamenlijke maatschappelijke opgave
 
Hoewel er enkele instrumenten worden beschreven waarmee ingezet wordt op deze punten, blijft de vraag toch grotendeels onbeantwoord hoe die intensivering dan concreet plaats gaat vinden. Dit biedt ruimte voor regionale initiatieven op deze terreinen.

De complete kamerbrief lees je hier.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg