Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Kwalificeren voor zorg en welzijn

Programmalijn Kwalificeren voor zorg en welzijn


Met behulp van Kwalificeren voor zorg en welzijn wordt gestreefd naar een duurzame en continue instroom van nieuwe medewerkers in de sector, zowel bekwaam als bevoegd. De aansluiting  tussen onderwijs en praktijk staat centraal. Er is nog steeds te veel sprake van een niet sluitende afstemming tussen de eisen vanuit de beroepspraktijk enerzijds en de inhoud van de opleidingen anderzijds. Door het initiĆ«ren en bestendigen van overleg tussen werkgevers en onderwijs, zorgen de regionale werkgeversorganisaties ervoor dat een aantal thema’s regionaal wordt aangepakt.

Regionaal worden heldere, meerjarige afspraken gemaakt over organisatie, volume en financiering van beroepsopleidingen. Deze afspraken betreffen zij-instroom, herintredende 30+ers, jongeren binnen het BOL- en voltijds beroepsonderwijs en jongeren binnen het BBL en duaal beroepsonderwijs.

Daarnaast worden MBO, HBO en HBO+ voorbereid op de toekomst. Door continue ontwikkelingen in de sector ontstaan er nieuwe taken, functies en competenties waar het onderwijs op moet anticiperen. Zowel zorginhoudelijk, als wat betreft innovatie van het leerproces. Binnen de regionale samenwerkingsverbanden geven werkgevers samen met het onderwijs ook vorm aan de doorlopende leerlijn. Dit begint al in het voortgezet onderwijs (hier ligt immers de start van de te bereiken instroom) en richt zich tevens op het ontschotten van MBO en HBO.

Tot slot bestaat binnen Kwalificeren voor Zorg en Welzijn aandacht voor het voorbereiden op een leven lang leren. Een leven lang leren start binnen het initieel beroepsonderwijs. Dit betekent dat specifieke vaardigheden worden gevraagd, zoals reflectie op de eigen professionaliteit, onderkennen van de ontwikkelbehoefte en inzicht in de eigen leerstijl.

Speerpunten

Activiteiten binnen Kwalificeren voor Zorg en Welzijn richten zich met name op:

  • Volume- en logistieke afstemming
  • MBO, HBO, HBO+ voorbereiden op de toekomst
  • Doorlopende leerlijnen
  • Voorbereiden op een leven lang leren

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg