Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Coöperatieve vereniging RegioPlus

Stichting RegioPlus en coöperatie RegioCoöp zijn per 1 januari 2020  één organisatie: coöperatieve vereniging RegioPlus. Met deze nieuwe organisatie kunnen de regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn hun opgave voor de komende jaren efficiënter, slagkrachtiger en transparanter vormgeven.

De missie van Vereniging RegioPlus is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor deze grootste sector in Nederland.  Voldoende en bekwaam personeel is de focus, zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.

Met het urgenter worden van de arbeidsmarktproblematiek, breidde de afgelopen jaren het aantal programma’s zich uit in aantal en omvang. Daarmee nam de complexiteit van de interne organisatie toe. Tegelijk  groeide de behoefte om vanuit de maatschappelijke opgave en rol  verder te professionaliseren en de organisatie in te richten volgens de laatste inzichten van ‘good governance’. Hoewel RegioPlus zich richt op de beleids- en projectontwikkeling en RegioCoöp op de uitvoering, zijn de aard van de activiteiten en de bemensing van beide organisaties vrijwel gelijk. Het lag daarom steeds meer voor de hand om de governance van RegioPlus en RegioCoöp beter op elkaar af te stemmen en zo mogelijk te integreren. Dit heeft geleid tot de oprichting van de nieuwe coöperatieve vereniging RegioPlus.

Het besturingsmodel van RegioPlus als coöperatieve vereniging kent na het samengaan vier belangrijke organen:
• De Algemene Ledenvergadering (ALV) als hoogste orgaan;
• De Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan;
• De Regioraad als adviserend orgaan en kloppend hart van de organisatie, en;
• Het bestuur dat uitvoering geeft aan de missie en visie van RegioPlus.

Raad van Commissarissen:


Mw. L.M.E. Boot
Voorzitter

Mw. B.L.J. van Emmerik
Lid

Dhr. A.W.M. Corver
Lid

Dhr. E. ten Holte
Lid

Dhr. H. du Prie
Lid

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg